De 10 Waterstof / the 10 hydrogen commitments

De 10 waterstof commitments van Nederland

 1. Wij zullen waterstof liefhebben gelijk wij ook elektriciteit lief hebben.
 2. Wij zullen onze bedrijven én consumenten toegang en recht geven op waterstof.
 3. Wij zullen schone waterstof gelijk behandelen naar gelijke koolstofinhoud.
 4. Wij zullen onze windrijke wateren ruimhartig openstellen voor grootschalige waterstofproductie .
 5. Wij zullen, zonder onderscheid van herkomst, schone waterstofimport ten volle stimuleren.
 6. Wij zullen onze gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten, tankinfrastructuur en havenfaciliteiten ruimhartig
  en spoedig geschikt maken voor waterstof.
 7. Wij zullen onze elektriciteit- en waterstofsysteem intelligent koppelen teneinde eenieder altijd en
  overal van schone energie te kunnen voorzien.
 8. Wij zullen het toepassen van schone waterstof voor iedereen bespoedigen en stimuleren via belonen
  en beprijzen, via quota en caps.
 9. Wij zullen schone waterstof productie, transport, vraag, innovatie en bedrijvigheid ruimhartig
  financieel ondersteunen voor een schone, gezonde en krachtige economie, werkgelegenheid, milieu
  en leefomgeving.
 10. Wij zullen ons gezag doen gelden om zo spoedig mogelijk waterstof wettelijk te verankeren en de
  transitie naar waterstof voortvarend te regiseren.

English

 1. We shall love hydrogen as we love electricity.
 2. We shall give our companies and consumers access and rights to hydrogen.
 3. We shall treat clean hydrogen equally according to equal carbon content.
 4. We shall generously open our windy waters to large-scale hydrogen production.
 5. We shall, without distinction of origin, fully stimulate clean hydrogen imports.
 6. We shall generously and soon make our gas infrastructure, storage facilities, fuelling infrastructure
  and harbour facilities suitable for hydrogen.
 7. We shall intelligently link our electricity and hydrogen system in order to provide everyone with clean
  energy anytime, anywhere.
 8. We shall accelerate and stimulate the application of clean hydrogen for everyone through rewards
  and pricing, through quota and caps.
 9. We shall generously financially support clean hydrogen production, transport, demand, innovation
  and business for a clean, healthy and powerful economy, employment, nature and living
  environment.
 10. We shall exercise our authority to legally anchor hydrogen as soon as possible and energetically
  direct the transition to hydrogen.

https://www.missieh2.nl/nieuws/waterstofketen-moet-sneller-volwassen-worden-vindt-brede-coalitie-van-bedrijven/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.